Мисия

Мисията на Инициативата BIMe е да ускори цифровата трансформация на  Застроената среда.

Визия

Мисията на Инициативата BIMe ще  бъде постигната чрез демонстриране на нови начини на мислене, научни изследвания, обучение и сътрудничество.

Цели

Мисията и визията на Инициативата BIMe се изразяват чрез три допълващи се цели:

Цел 1: Да помогне на практикуващите професионалисти да подобрят своята цифрова компетентност.

Цел 2: Да подпомогне организациите да възприемат, адаптират и обновят практически цифрови решения в дейността си и при съвместни проекти.

Цел 3: Да подкрепи политиците при подобряване на стратегиите за цифрова трансформация в държавата или региона.

Бележка: всяка цел е разделена на измерими цели (дефинирани за съответния проект). Проектите могат да са насочени към повече от една цел.

Резултати

Инициативата BIMe ще изпълни своите цели чрез предоставянето на ресурси за общо свободно ползване от всички (вижте съответните лцензи). Целевите резултати могат да представляват крайни продукти за практическо използване (напр. интернет базиран инструмент или шаблон) или концептуални компоненти необходими за създаването на крайни продукти.

Проекти

Целевите резултати на Инициативата BIMe се постигат чрез взаимосвързани проекти подразделени на самоорганизирани микропроекти и работни пакети.

Методи

Инициативата BIMe разпространява смесица от методологии и методи за постигането на целите си. Те включват инженерство на знанията, системно мислене и семантично структурирани методи – всички те подкрепени от публикувани рецензирани рамки.

Principles

Всички дейности и резултати от Инициативата BIMe се ръководят от набор от Общи Принципи с които доброволците от общността се съгласяват при присъединяването си. Съгласието с тези Общи Принципи се удостоверява чрез подписването на Excellence Manifesto. (Манифест за съвършенство).

BIMei (2020), BIMe Initiative Mission, https://bimexcellence.org/mission/ , Last accessed [Date]